Serwis zamknięty. Archiwum testów dostępne tylko do odczytu.

Jeśli chcesz usunąć testy, które opublikowałeś (lub testy, które uważasz za niewłaściwe), skontaktuj się z nami.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO FUNTEST.PL

z dnia 1 sierpnia 2010 roku

§1 [Treść Regulaminu]

Regulamin korzystania z serwisu internetowego FunTest.pl, znajdującego się pod adresem https://funtest.pl/, (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) zawiera:
1) oznaczenie Usługodawcy;
2) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
3) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  a. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  b. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
4) warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
5) tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 [Usługodawca]

1. Przez Usługodawcę rozumie się Bartłomieja Romańskiego, zamieszkałego pod adresem Kabacki Dukt 3/33, 02-798 Warszawa, prowadzącego pod tym samym adresem i pod nazwą Sentia Solutions Bartłomiej Romański działalność gospodarczą, NIP: 9512126364, REGON: 140838660, adres internetowy: https://sentia.pl/, zwanego dalej: "Usługodawcą".
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://funtest.pl/help/.

§3 [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem internetowym: https://funtest.pl/, zwanego dalej "Serwisem", zwane dalej: "Usługami"
2. Usługi polegają na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego (Serwisu) w celu zamieszczania i przechowywania przez Usługobiorców testów wiedzy ("Quizów"), które to Usługobiorcy mogą rozwiązywać (na podstawie czego tworzone są "Rankingi") i do których Usługobiorcy mogą dodawać "Komentarze".
3. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.
4. Osoba korzystająca z Usług jest Użytkownikiem Serwisu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Wszelkie wpływy z tytułu publikacji reklam w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy.

§4 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca]

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  1) dostęp do Internetu;
  2) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie - Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox w aktualnie dostępnej najnowszej stabilnej wersji;
  3) czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (jeśli korzystanie z Serwisu odbywa się z użyciem konta poczty elektronicznej);
  4) włączona obsługa JavaScript.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§5 [Podstawowe obowiązki Użytkownika]

1. Do korzystania z Usług wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika i zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym (w szczególności określonych w §8).
4. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi na stronie internetowej https://funtest.pl/terms/ przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2) ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
5. Użytkownik, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Usługodawcę do nieokreślonej liczby Użytkowników.

§6 [Prawa do treści Serwisu. Autorskie prawa majątkowe]

1. Wszelkie prawa do treści Serwisu zamieszczanych przez Usługodawcę, w tym autorskie prawa majątkowe, należą do Usługodawcy. Żaden z tych elementów Serwisu w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Usługodawcy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną jak i karną.
2. Prawa do treści Serwisu (w tym prawa własności intelektualnej) zamieszczanych przez Użytkowników należą do tego Użytkownika, który treść taką zamieścił, z tym że Usługodawcy przysługują wobec takich treści uprawnienia, o których mowa w Regulaminie.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Usługodawca może udzielić licencji na korzystanie z treści Serwisu, o której mowa w ust. 1 - wstępną opłatę licencyjną ustala się na 5000 zł (pięć tysięcy złotych) + VAT miesięcznie.

§7 [Korzystanie z Usług Serwisu]

1. Każdy może – w granicach określonych postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego - korzystać nieodpłatnie z Usług Serwisu.
2. Korzystanie z Usług Serwisu polega w szczególności na:
  1) zamieszczaniu testów wiedzy (Quizów);
  2) rozwiązywaniu Quizów (wyniki wyświetlane są w Rankingach);
  3) zamieszczaniu Komentarzy do Quizów.
3. Użytkownik, zamieszczając Quiz, obowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności pod względem formalnym i merytorycznym, w szczególności poprawności odpowiedzi. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
4. Użytkownik, który utworzył Quiz, może usuwać wybrane Komentarze i pozycje Rankingu przypisane do tego Quizu lub usunąć Quiz w całości.
5. Usługodawca może usunąć treści zamieszczone przez Użytkownika bez uprzedzenia i bez podania przyczyny, w szczególności dotyczy to treści niespełniających wymogów, o których mowa w ust. 3 oraz treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawo itp.
6. Usługodawca ma prawo automatycznego lub ręcznego filtrowania i skanowania treści zamieszczanych przez Użytkowników pod kątem spamu, wulgaryzmów, wykrycia treści naruszających prawo itp.

§8 [Zasady zamieszczania treści w Serwisie]

1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie różnego rodzaju treści (w szczególności Quizy i Komentarze).
2. Zamieszczana treść nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Zamieszczana treść nie może zawierać treści uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i zasady uczciwej konkurencji, w szczególności:
  1) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;
  2) propagujących przemoc;
  3) wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;
  4) wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;
  5) dotyczących świadczenia usług zakazanych przez prawo, takich jak lichwa, piramidy finansowe, organizowanie sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;
  6) zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach;
  7) dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu);
  8) zawierających materiały tekstowe, graficzne, dźwiękowe lub inne naruszające chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa wynalazcze, prawa ze znaków towarowych, prawo do wizerunku oraz dobra osobiste, jak cześć, dobre imię lub danych osobowych osób trzecich (numery telefonów, zdjęcia);
  9) wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Usługobiorcom lub Usługodawcy, jak i łańcuszków internetowych oraz odnośników (linków) do stron, kont FTP i wszelkich innych odnośników mogących zawierać powyższe, prowadzących do wirusów, czy mogących w jakikolwiek sposób zaszkodzić innym Użytkownikom, czy to poprzez kliknięcie, czy wpisanie adresu, czy podążanie za podaną w ogłoszeniu procedurą, jak i wszelkich innych elementów szkodzących Serwisowi lub Użytkownikom;
4. Jeśli treść zamieszczona przez Użytkownika narusza którekolwiek z powyższych postanowień lub inne przepisy prawa, inni Użytkownicy mogą zgłosić ten fakt Usługodawcy przez Formularz Kontaktowy na stronie https://funtest.pl/help/.

§9 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane treści (w szczególności Quizy i Komentarze), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
2. Użytkownik, który zamieścił treści sprzeczne z zasadami, o których mowa w §8 obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia tych treści, w pełnej wysokości.
3. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia treści sprzecznych z zasadami, o których mowa w §8, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, który dane treści zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia tych treści, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia).
4. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej prawa przez zamieszczenie w Serwisie treści, Użytkownik, które je zamieścił, zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
5. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Usługodawcy, Użytkownik, który treści zamieścił, zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Usługodawcy i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§10 [Ochrona danych osobowych]

1. Użytkownik, korzystający z Usług Serwisu, wyraża zgodę na:
  1) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  2) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w §5 ust. 5, także na wysyłanie darmowych raportów marketingowych;
  3) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę – w przypadku wyrażenia zgody podczas rejestracji.
2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników.
3. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1) prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
  2) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
  3) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Usługodawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Usługodawcy, w zakresie związanym z działalnością Serwisu;
  4) dobrowolności podania danych.
4. Jednakże niektóre dane osobowe podawane przez Użytkownika przy okazji zamieszczania treści w Serwisie, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Usługodawca nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają (np. do przesłania Użytkownikowi nieokreślonych informacji).
5. Adresy IP Użytkowników są logowane i w sytuacjach wymaganych prawem muszą zostać udostępnione organom ścigania.

§11 [Tryb postępowania reklamacyjnego]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać przez Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem: https://funtest.pl/help/.
2. W ciągu miesiąca od dnia doręczenia reklamacji Usługodawcy, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres poczty elektronicznej składającego reklamację zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.
3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
4. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi Użytkownik wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
5. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1) z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2; lub
  2) jeśli Użytkownik nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 4.

§12 [Postanowienia końcowe]

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma miejsce zamieszkania, tj. prawu polskiemu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
3. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 sierpnia 2010 roku.
6. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. Usługodawca powiadamia Użytkowników w formie elektronicznej o zmianie Regulaminu (o ile Użytkownik podał adres poczty elektronicznej). Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia doręczenia powiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Usługobiorcę przyjęte. Wypowiedzenie następuje przez usunięcie założonych przez Użytkownika Quizów lub zawiadomienie Usługodawcy na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

z dnia 25 maja 2018 r.

* Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sentia Solutions. Dane kontaktowe są dostępne na stronie: https://sentia.pl/
* W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez formularz: https://funtest.pl/help/
* W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się poprzez formularz: https://funtest.pl/help/
* Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi.
* Dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi.
* Dane mogą być fizycznie przechowywane w Google Cloud Platform.
* Dane dotyczące odwiedzin w serwisie mogą być zbierane w systemie Google Analytics.
* Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
* Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
* Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
* Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

© 2005-2019 Sentia Solutions - [ Strona główna - Regulamin - Pomoc ]
Katalog: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9